در تمام جوامع بشری نهادی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، خانواده می باشد. تمام خصوصیات رفتاری انسان منتج از مسائلی...