هر شخص نسبت به مسائل و موضوعات مختلف در ذهنش، تصویرسازی های مختلف انجام می دهد. در واقع تخیل و تصویرسازی سایه ای...